Restaurant & Menu Manukau

RESTAURANT HOURS

WED:   12.00PM – 8.00PM

THU:   12.00PM – 8.00PM

FRI:   12.00PM – 8.00PM

SAT:   12.00PM – 8.00PM

SUN:   12.00PM – 8.00PM